PROGRAMA MUNICIPAL DE JUNTS PER RIPOLLET

Us podeu descarregar el programa en PDF 

Introducció. Eixos del programa

Un nou model de ciutat

A Ripollet vivim moltes persones i molt juntes perquè el nostre terme municipal és petit. Durant la pandèmia de la covid-19 quan sortíem a caminar, en un tres i no res ens trobàvem amb algun rètol o persona que ens indicava que sortíem dels límits del nostre municipi. Barreres que durant anys han estat gairebé invisibles es convertien en fronteres que no podíem traspassar.

Després de la pandèmia hem après que cal preveure actuacions encaminades a la millora de l’espai públic i la mobilitat per a totes les persones que residim a Ripollet, volem que els espais siguin amables i inclusius per a les persones de qualsevol edat. Volem caminar pels nostres carrers sense obstacles que ens impedeixin desplaçar-nos amb seguretat i que estiguin nets.

Aquesta nova visió de Ripollet ens permet crear un fil narratiu que enllaça totes les propostes del nostre programa electoral.

De ciutat dormitori a ciutat residencial

Hem d’abandonar la idea que encara vivim en una ciutat dormitori. Ja no vivim en una ciutat que al llarg del dia es buida de persones, perquè marxem a treballar i estudiar fora del municipi. Som moltes les persones de diferents edats que residim a Ripollet al llarg de tot el dia tots els dies de la setmana.

Vivim en una ciutat residencial que necessita serveis, comerços, transports, equipaments per a viure el dia a dia, amb total plenitud.

Les persones fem vacances, els equipaments públics intergeneracionals presten serveis els 12 mesos de l’any i amb horaris molts amplis des del matí fins a la nit.

Un Ripollet saludable, inclusiu i equitatiu, pensat per a les persones

Treballarem pel confort i la seguretat en l’espai públic, fent les voreres més amples i eliminant les barreres arquitectòniques per garantir la mobilitat de les persones, millorant la il·luminació i la neteja (com a exemples tenim ampliar les voreres del carrer Tarragona i la implementació d’escales automàtiques al parc Maria Lluïsa Galobart).

Apostem pel mobiliari urbà adequat per a les persones que compleixi les funcions de suport a la mobilitat dels vianants, lloc d’espera i lloc de descans.

Prioritzarem carrers de coexistència: primer els vianants, després els vehicles. La pacificació del trànsit anirà acompanyada de l’ampliació d’aparcaments dissuasius, per reduir la contaminació atmosfèrica i el soroll pel trànsit.

Fomentarem els espais de trobada i de convivència en tota l’àrea residencial de Ripollet. Com espais per fomentar la relació entre els veïns i fer poble. Adequarem i incrementarem el mobiliari urbà, sobretot els bancs per seure, en diferents zones de Ripollet per facilitar que la ciutadania amb mobilitat reduïda, siguin persones grans o petites, tinguin accés a tocar de casa seva d’espais amigables per relacionar-se. Ampliant els espais d’ombra, per mitjà de més verd o pèrgoles, que convidin a l’estada acollidora, i que compleixin amb les funcions de refugis climàtics. Connectats amb equipaments públics ampliarem la xarxa de refugis climàtics per reduir la vulnerabilitat en situacions de fred i calor extrema sobre la salut i les situacions d’exclusió social per habitatges poc climatitzats.

Promourem sistemes de transport menys contaminants, la rehabilitació energètica dels edificis i la producció d’energia a partir de fonts renovables.

Un nou concepte de centralitat

Amb un municipi amb les dimensions petites i amb molta densitat de població hem de trencar amb la idea de centre i barris. Tot és centre urbà. Hem de reconnectar el territori urbanitzat amb equipaments i serveis tot millorant la mobilitat interna.

La fragmentació del municipi pel riu Ripoll i l’autopista C58 no ha de ser un impediment per crear un centre urbà cohesionat que redueixi la vulnerabilitat centre perifèria: volem veure’ns d’una banda de la llera del riu a l’altra.

Els polígons industrials tenen usos diversos, com ara producció, serveis (magatzems de venda directa), aparcament, culte, tanatori, zones d’esbarjo a l’entorn del riu. Els hem d’integrar al nucli residencial. Hi convivim la ciutadania i els treballadors de les empreses.

Els treballadors de les empreses dels polígons han de treballar en entorns nets i cuidats que convidin al benestar. Uns polígons nets incrementa el valor de les empreses instal·lades en el nostre municipi.

Hem de traslladar a la nostra ciutadania una educació mediambiental i de respecte a l’entorn natural. La ciutadania que resideix en els extrems del municipi també ha de gaudir d’espais nets, saludables i respectuosos amb l’entorn.

Una nova mobilitat

A nivell intern impulsarem la mobilitat a demanda digital a qualsevol lloc del municipi, inicialment pensada per a donar servei a persones amb dificultats de desplaçament.

Cal deixar de banda la idea que Ripollet és un municipi petit on tothom és pot desplaçar a peu a tot arreu. Cada vegada serem més grans i viurem més anys, fet que ens ha de fer replantejar i planificar amb temps el transport públic dintre del municipi que ha d’apropar les persones amb facilitat i sense gaire temps d’espera als ambulatoris, mercat, escoles, centres de lleure, poliesportius …

La nova mobilitat i centralitat afavorirà la relació entre les persones d’arreu del municipi. Per tant, intercanvi, coneixement, entendre l’altre, respecte, convivència, sentit de pertànyer a un col·lectiu divers i enriquidor.

A nivell extern, cal millorar la connexió amb Barcelona i Sabadell.

Amb 4,33 km2 el nostre debat no ha de ser si tenim una estació de tren dintre del nostre municipi. Hem d’apostar per un transport públic d’aproximació que ens permeti desplaçar-nos amb facilitat a les estacions de trens i autobusos del nostre entorn amb facilitat. Ens cal accedir als grans nodes i intercanviadors de transport del nostre entorn

Insistirem perquè es posin en el calendari d’altres administracions projectes com l’estació de la línia de rodalies Renfe R8 de Can Salvatella (Barberà del Vallès) per desplaçar-nos entre Martorell i Granollers, la duplicació de la via de la línia R3 entre Montcada i Vic, i el tramvia de la UAB-Cerdanyola-Ripollet-Montcada.

Hem de millorar els accessos d’entrada i sortida de Ripollet amb la continuïtat del camí de la serra (ronda Nord) per reduir els col·lapses circulatoris de la rotonda que ens connecta amb Montcada i l’accés a Cerdanyola i autopistes.

Potenciarem la xarxa de mobilitat activa per moure’ns per Ripollet amb rutes circulars i camins saludables que ens apropin als parcs i equipaments. Una xarxa d’itineraris de vianants, que estructuri els barris, tingui en compte totes les activitats i sigui contínua.

Apostem pel riu i l’entorn natural com a fils de vida, amb el foment de l’ús lúdic, social, productiu i ambiental del riu Ripoll, com fa anys que ja fan els nostres veïns, que ens connecti a banda i banda de la llera del riu, passejant per dintre i fora del perímetre del municipi, des del naixement fins a la desembocadura, i que ens connecti amb l’entorn natural dels pobles limítrofs. Camins que siguin connectors ecològics que ens portin del verd al blau,

Convivència i civisme

Cap a un model de convivència basat en el respecte mutu; des dels drets i les obligacions i des de la responsabilitat compartida en l’ús de l’espai públic.

Promourem la seguretat basada en la vigilància natural: visibilitat, il·luminació, manteniment, neteja i control d’accessos.

Millorarem el sistema de recollida d’escombraries, la neteja i el manteniment.

Instal·larem illes de reciclatge en espais públics, que substitueixin les papereres de rebuig i que permetin la recollida selectiva per fraccions, tant als edificis públics, als parcs com en grans esdeveniments a l’aire lliure per garantir la neteja d’aquests espais.

Apostem per contenidors intel·ligents per recollir els nostres residus domèstics. El porta a porta no és la millor solució per un municipi de les característiques de Ripollet: petit i molt densificat.

Progrés social

Un municipi integrador que fomenti l’atenció a les persones, l’accés a l’habitatge assequible, promogui polítiques d’ocupació per reduir desigualtats, redueixi l’exclusió social i la retenció de la població.

Avançarem cap a la sobirania energètica. Entesa no només com una reducció de la despesa pública, sinó com un mitjà per afavorir entorns més segurs i confortables per a la ciutadania en els nostres carrers i parcs, i en la lluita contra la pobresa energètica i la defensa del consumidor vulnerable afavorint les comunitats energètiques. Una aposta per l’autoconsum i la generació de proximitat.

Impulsarem els programes de suport tecnològic a sectors vulnerables, amb l’objectiu d’evitar l’escletxa digital i millorar l’ocupabilitat

Promourem la mixtura d’usos d’equipaments per incrementar el foment de la pràctica associativa i les relacions comunitàries.

Reduirem la infrautilització dels equipaments per incrementar els punts de trobada i les ofertes d’activitats de lleure i educatives adreçades a joves i infants.

Promourem una guia de recursos i serveis per a les persones grans adreçada al col·lectiu de persones grans i les persones del seu entorn més proper amb la finalitat de facilitar informació dels serveis que la ciutadania té a l’abast en el propi municipi i dels altres organismes i administracions qui hi estiguin relacionades en format web

Promourem una aplicació per millorar la informació de les activitats culturals, esportives, socials que s’organitzen en el municipi per part de l’ajuntament i de les entitats.

Activitat econòmica

Fomentarem l’activitat industrial i el comerç de proximitat com a factors clau per a l’ocupació de qualitat. Fomentarem l’emprenedoria.

Instal·larem illes de reciclatge per mantenir els nostres polígons nets i atractius no només per a la població que hi treballa sinó també per a la població que s’hi desplaça sigui per usos de lleure o per serveis, com per exemple caminar pel voltant del riu, apropar-se al tanatori.

Una línia imaginària no pot fer de frontera a l’avinguda del riu Ripoll entre una llera del riu neta i una altra de degradada. Proposarem la continuïtat de la neteja de la llera del riu des de l’alçada del carrer de Bilbao direcció Montcada als organismes vinculats a l’entorn metropolità per millorar la qualitat de l’entorn dels polígons Cadesbank i Martinet.

Reactivarem el directori de comerços, bars, restaurants i serveis assimilats al comerç al detall. Eina digital informativa d’establiments i serveis per impulsar l’activitat econòmica adreçada a la població resident i la població flotant. Plataforma en format web.

El bus a demanda ha de facilitar la mobilitat de la ciutadania i ha de ser un motor per reactivar l’activitat comercial. El mercat municipal ha d’estar ben connectat des de qualsevol punt de Ripollet.

Llengua i cultura

Treballarem per a la normalització de la llengua catalana i la promoció del seu ús social.

Fomentarem la cultura ciutadana i crearem la Memòria Digital de Ripollet, a més de potenciar l’Arxiu.

Crearem nous espais per al desenvolupament de les activitats culturals. Els espais actuals els millorarem tecnològicament i els farem totalment accessibles.

Una administració accessible a la ciutadania

Incrementarem la digitalització per reduir els temps de resposta dels tràmits burocràtics i centrar-nos en la qualitat de l’atenció a la ciutadania, entitats i empreses.

Promourem l’agilitat i simplicitat de les gestions municipals per a les persones i les empreses.

Promourem la revisió dels procediments ens els tràmits per a l’obtenció de les llicències d’activitat i urbanístiques per simplificar-los i escurçar els terminis.

Trenquem fronteres

Els límits municipals, l’autopista i el Ripoll no han de ser fronteres que tinguin un impacte negatiu en el nostre desenvolupament com a ciutat i ciutadania.

Mitjançant una visió comarcal i metropolitana trobarem solucions a temàtiques comunes: residència per a la gent gran i per a persones amb diversitat funcional, Hospital Ernest Lluch, parc del riu Ripoll, Avinguda del Vallès, transport públic, camins saludables (per exemple, vers el parc de la Llacuna de Montcada),  Camí de la Serra, acords de col·laboració entre municipis (per exemple, prestació de serveis de policies locals a Tiana-Pont-vell i Cerdanyola), etc.

Programa desenvolupat

 1. Una ciutat saludable

  1. Cicle de l’aigua
   1. Pla d’Emergència per Sequera
    1. Seguirem les directrius que marqui el Govern de la Generalitat.
   2. Aigües freàtiques
     1. Potenciarem la construcció de pous per a l’aprofitament de les aigües freàtiques, per al rec dels parcs i la neteja dels carrers.
  2. Qualitat de l’aire
   1.  Ecoparc
    1. Monitoritzarem l’Ecoparc en continu per seguir analitzant-ne l’impacte atmosfèric, atesos els períodes de males olors que continua provocant.
   2. Pla de qualitat de l’aire
     1. Segons el Pla Supramunicipal per la millora de la qualitat de l’aire del Vallès Occidental (2021) Ripollet és un dels 12 municipis amb més mala qualitat de l’aire. Entre altres mesures, potenciarem sistemes de transport públics i privats menys contaminants.
   3. Pla d’erradicació de l’amiant
      1. El Govern de la Generalitat va aprovar el novembre de 2022 un pla global per a l’eradicació de l’amiant a Catalunya. El pla està alineat amb els objectius marcats per la Unió Europea d’eliminar l’amiant dels edificis o infraestructures públiques abans del 2028 i arribar a la completa eradicació arreu del país abans del 2032. Ens comprometem a assolir aquesta fita.
  3. Energia sostenible
   1. Generació renovable i local i impuls a l’electricitat verda
    1. Potenciarem instal·lacions solars en els terrats de la ciutat, oferint facilitats per a la implantació i potenciant els incentius econòmics com ara subvencions, bonificacions fiscals (IBI, ICIO, IAE) o altres mecanismes de finançament. Aprofitarem també altres grans espais urbans.
    2. Accelerarem la implantació de generació renovable als edificis municipals (escoles bressol, equipaments culturals, esportius, etc.) i a l’espai públic.
    3. Incrementarem els punts de càrrega elèctrica ràpida.
    4. Potenciarem la mobilitat sostenible eficient i elèctrica
   2.  Rehabilitació
    1. Promourem, amb ajudes públiques, la rehabilitació energètica dels edificis i crearem figures d’acompanyament que facilitin i aconsellin sobre les actuacions de rehabilitació.
   3. Eficiència energètica
    1. Vetllarem perquè els edificis nous o que es rehabiliten integralment a la ciutat siguin de mínima demanda energètica i màxima generació (plaques solars i aïllar-los tant del fred com de la calor).
    2. Garantirem la gestió energètica eficient dels serveis municipals associats al cicle de l’aigua i la recollida i gestió de residus, i optimitzarem la gestió energètica i els subministraments de l’enllumenat públic i els edificis i les dependències municipals
   4. Sobirania energètica
    1. Avançarem cap a la sobirania energètica, entesa no només com una reducció de la despesa pública, sinó com un mitjà per afavorir entorns més segurs i confortables per a la ciutadania en els nostres carrers i parcs, i en la lluita contra la pobresa energètica i la defensa del consumidor vulnerable afavorint les comunitats energètiques. Apostarem per l’autoconsum i la generació de proximitat.
  4. Contaminació acústica
   1. Vetllarem per reduir el nivell de soroll, tant el provocat pel trànsit, com per les activitats industrials o recreatives i el mateix veïnatge.
  5. Espais verds 
   1. Incrementarem els espais verds al nostre municipi i millorarem l’accessibilitat a la natura que es troba a prop i no és dins del nostre terme municipal. Arribarem a acords amb els municipis limítrofs per potenciar camins i rutes saludables per potenciar la salut i la mobilitat activa de la població.
   2. Millorarem al màxim el manteniment d’aquest espais verds, sobretot, baixant el consum d’aigua (aprofitament d’aigua de pluja i del subsòl, sistemes de goteig amb control d’humitat amb sensors al subsòl, etc.).
   3. Promourem la implantació de plantes autòctones en els espais verds.
   4. Rehabilitarem tot l’entorn de la Font del Petricó.
   5. Treballarem per preservar els ecosistemes, millorar els parcs i procurar infraestructures per a les persones que tenen animals de companyia com els gossos. Millorar els corredors biològics i les infraestructures verdes a tots nivells. Però també hem de fomentar la biodiversitat urbana en els nostres parcs.
   6. Convertirem el riu Ripolle en un parc fluvial, amb usos diversos: lúdics, esportius, ecològics…
   7. Resiliència vers el canvi climàtic. Ens comprometem a la lluita urgent contra el canvi climàtic. Treballarem per aconseguir que Ripollet sigui una ciutat resilient capaç d’afrontar impactes de caire meteorològic, social o tecnològic.
 2. Una ciutat amb un bon benestar

  1. Seguretat

   1. Proposem un model de convivència basat en el respecte mutu; des dels drets i les obligacions i des de la responsabilitat compartida en l’ús de l’espai públic.
   2. Defensem les polítiques de seguretat des d’una perspectiva integral, en la qual han d’intervenir els diferents actors del municipi. En aquest sentit, l’urbanisme, els serveis socials, el manteniment de la via pública, la circulació vial, o els conflictes entre veïns, s’han de poder abordar des d’una perspectiva social i amb equips de mediació, en lloc de posar tot el pes en l’àmbit policial.
   3. Disminuirem la sensació d’inseguretat treballant en tres eixos: minva dels delictes que més preocupen (ocupacions delictives, robatoris i inseguretat a l’espai públic), potenciació de la presència policial (policies locals, vigilants i coordinació amb el Cos de Mossos d’Esquadra) i manteniment de l’espai públic per evitar la degradació.
   4. Potenciarem la figura dels agents cívics per fer tasques de protecció de l’entorn i del medi ambient i millora de la convivència ciutadana i el civisme.
   5. Millorarem la coordinació entre els diferents actors de seguretat a la ciutat.
   6. Implementarem millores tecnològiques en el patrullatge i la vigilància.
   7. Policia de proximitat. Apostem per un model de policia preventiva i de proximitat, coordinada amb els agents cívics.
   8. Potenciarem el Servei de Mediació Ciutadana.
   9. Vetllarem per reduir la inseguretat ciutadana al voltant de la violència vinculada a l’oci nocturn, en especial les agressions contra les dones i el col·lectiu LGTBIQ+, també qüestions com el tràfic d’estupefaents, les cada cop més freqüents, “botellades”, i les ocupacions delinqüencials organitzades.
   10. Incrementarem els recursos per a les policies locals i vigilants.
   11. Incrementarem els recursos dedicats a la protecció civil i les emergències.
   12. Canvi climàtic. Incorporarem els efectes negatius del canvi climàtic (sequera, incendis forestals, fenòmens meteorològics extrems…) en els plans municipals i aplicarem mesures per reduir els impactes.
  2. Cultura i diversitat 

   1. Cultura catalana
    1. Reivindiquem la importància de la cultura en general i de la cultura catalana, especialment. Treballarem per comprometre els centres educatius en l’ús de la llengua catalana i en la participació de l’entorn cultural.
   2. Accés a la cultura
    1. Reivindiquem el dret d’accés, de participació i de col·laboració de tothom en la vida cultural, amb equitat, accessibilitat i inclusivitat. Farem que els equipaments i els espectacles i activitats culturals siguin accessibles a tothom i veritables eines de transformació.
   3. Cultura ciutadana i referència nacional
    1. Amb el concurs de les associacions i entitats del poble, potenciarem la cultura ciutadana i organitzarem esdeveniments que siguin referència comarcal i nacional.
   4.  Ajuts
    1. L’accés a la cultura comptarà amb ajudes adaptades a diferents contextos i col·lectius, per a garantir una participació activa. Entre moltes altres mesures, ajudarem les entitats (i la ciutadania) a solucionar i/o facilitar les tasques burocràtiques. 
   5. Pla Estratègic de Cultura
    1. Elaborarem un nou Pla Estratègic de Cultura. Aquest document guiarà el servei de l’activitat de tots els agents culturals del poble, els quals participaran en l’elaboració del Pla mitjançant unes Jornades de Cultura de Ripollet. 
   6. Cultura digital
    1. Impulsarem una estratègia de cultura digital. Analitzarem el vincle de la cultura amb les noves tecnologies digitals, tant en l’àmbit intern de funcionament i de gestió de les organitzacions (públiques i privades) com en el dels continguts i la relació amb la ciutadania. Analitzarem com les noves tecnologies afecten el disseny, la creació, la producció, l’escenificació, la comunicació, la participació, la difusió, la preservació, la innovació, etc. Tot garantint la transparència, la digitalització i l’obertura dels continguts a la ciutadania.
   7. Cultura i diversitat funcional
    1. Treballarem per aconseguir que les persones amb diversitat funcional puguin gaudir d’una cultura accessible i inclusiva plena, tant des del punt de vista del rol de consumidors com en el del rol de creadors.
   8. Cultura i transformació social
    1. Creiem en l’efecte transformador de la cultura. Fomentarem una cultura que vetlli per la igualtat d’oportunitats de participació de tothom. I promourem l’educació per construir ponts entre l’àmbit social i el cultural. Treballarem per una societat que es comprometi a garantir una cultura amb tothom i per a tothom. Dins d’aquesta estratègia potenciarem l’Escola d’Adults.
   9. Cultura i responsabilitat
    1. De la mateixa manera que facilitarem l’accés a la cultura, també potenciarem la responsabilitat de totes les persones que visquin al nostre municipi, de respectar i protegir la cultura, en totes les seves expressions, aprenent la llengua i els costums i tradicions de Ripollet.
   10. Memòria Digital de Ripollet
    1. Amb l’objectiu de contribuir al millor coneixement de la història de Ripollet, recuperarem i posarem a l’abast de tothom la memòria col·lectiva de Ripollet. Així, recollirem, digitalitzarem i donarem visibilitat a fotografies, cartells, programes, vídeos, biografies, textos, monografies i llibres… que estiguin relacionats amb el municipi. Com a element més divulgatiu d’aquesta estratègia digital, crearem un museu virtual de Ripollet. Alhora afavorirem espais i sistemes per a involucrar als més grans de manera que es puguin vincular les històries de vida, amb la memòria i el llegat digital per tal d’aprofitar millor la seva experiència.
   11.  Equipaments
    1. Ripollet pateix de manca d’equipaments culturals. Alhora, alguns equipaments són infrautilitzats. 
    2. Així, proposem ampliar els horaris del Centre Cultural, de la Biblioteca, etc. i obrir les escoles i altres equipaments. 
    3. Promourem la mixtura d’usos d’equipaments per incrementar el foment de la pràctica associativa i les relacions comunitàries.
    4. Reduirem la infrautilització dels equipaments per incrementar els punts de trobada i les ofertes d’activitats de lleure i educatives adreçades a joves i infants.
    5. També proposem adaptar els espais actuals públics i privats a fi de satisfer les necessitats de les persones amb diversitat funcional. 
    6. Quant a nous equipaments proposem la creació d’una Sala Polivalent, tot mantenint el Teatre Auditori com a Auditori.
    7. Construirem la nova Biblioteca Central.
    8. Impulsarem la sostenibilitat energètica dels equipaments culturals per donar compliment a l’Agenda 2030.
   12. Difusió de la cultura 
    1. Més enllà de l’ús de les xarxes socials, donarem visibiliat als continguts culturals a Internet emprant formats i narratives digitals que permetin copsar-ne l’interès i l’acostin a la ciutadania de manera efectiva i diversa. Reutilitzarem i compartirem continguts.
    2. Impulsarem i connectarem les entitats i treballarem una agenda de ciutat coordinada tot millorant-ne la difusió dels actes aprofitant les noves tecnologies de la informació.
  3. El benestar és inclusió social 

   1.  Corresponsabilitat
    1. Proposem un treball coordinat i conjunt amb el Departament de Drets Socials en tots aquells temes en els quals en som corresponsables.
   2. Coordinació entre àrees i entitats del municipi
    1. És essencial treballar en xarxa amb les diferents regidories del consistori amb l’objectiu de fer-ho de manera coordinada per a l’interès de la ciutadania.
   3. Governança i Serveis eficients i eficaços
    1. Liderarem i teixirem una governança compartida amb les entitats del tercer sector.
   4. Planificarem les polítiques socials del municipi a partir de les necessitats de les persones, organitzades en necessitats bàsiques, necessitats relacionals familiars i comunitàries i necessitats relacionades amb la promoció de l’autonomia i l’atenció de la dependència.
   5. Donarem suport i prioritzar la tasca dels serveis socials per ajudar les persones amb risc d’exclusió social.
   6. Fomentarem projectes d’acompanyament adaptat a la inserció laboral per a col·lectius més vulnerables, en col·laboració amb el servei d’ocupació.
   7. Revisarem el model d’atenció a la ciutadania (tràmits on-line, agendes dels professionals saturades, etc.) per fer-lo més accessible per tothom.
   8. Posarem en marxa un programa de suport tecnològic a sectors vulnerables, amb l’objectiu d’evitar l’escletxa digital i millorar l’ocupabilitat. 
   9. Dins d’aquesta estratègia, atacarem la bretxa digital de les persones grans. Posarem els mecanismes i recursos necessaris per tal que l’envelliment de les persones sigui actiu amb autonomia i qualitat de vida.
   10. Lluitarem pels casos de pobresa energètica ajudant a les famílies vulnerables a fer front als pagaments dels subministraments i a través d’auditories energètiques i actuacions per fer els habitatges més eficients.
   11. Elaborarem i divulgarem el catàleg de totes les ajudes municipals que es presten per informar la ciutadania per poder-s’hi acollir quan s’escaigui.
   12. Treball comunitari d’ajut a les famílies i persones. Estimularem una modalitat de treball comunitari adreçat a famílies i persones que ho necessitin per resoldre accions de la vida quotidiana com, acompanyament a la compra de persones grans o amb poca mobilitat,acompanyar al metge, donar conversa, …
   13. Mobilitat urbana i accessibilitat per a persones amb discapacitat a partir de semàfors, passos de vianants, etc. que detectin la presència de cadires de rodes o amb un botó d’accés especial i prioritari. També proposem la implementació d’escales automàtiques al parc Maria Lluïsa Galobart.
   14. Plataforma de Serveis per a la Gent Gran (construirem la residència, centre de dia, pisos tutelats, etc.).
   15. Fomentarem el lleure inclusiu.
   16. Treballarem amb les entitats les necessitats que se’n deriven i promourem els recursos necessaris per a les persones amb discapacitat.
   17. Crearem espais de respir i de suport per a les persones cuidadores.
   18. Promourem l’atenció integral a la persona i a la seva família en un únic espai (discapacitat i salut mental).
   19. Promourem activitats extraescolars inclusives i equitatives.
   20. Programa d’oci alternatiu nocturn per al jovent
    1. Desenvoluparem tot un catàleg de propostes i d’activitats per al jovent per tal que els caps de setmana tinguin alternatives d’oci. Seran activitats ‘saludables” de caràcter cultural o esportiu i gratuïtes. Aquest progama també anirà acompanyat d’obrir més hores els equipaments públics.
   21. Promourem la participació i el lideratge de les persones grans. La socialització és un factor imprescindible per una vida plena i saludable. 
   22. Trencarem les dinàmiques de zones d’habitació provisional. Reequilibrarem les accions als “barris actuals” i donarem suport al comerç amb determinats valors per evitar que algunes zones es converteixin en hàbitats provisional, on les persones hi són a l’espera de fer el salt cap a altres llocs.
   23. Donarem suport a les xarxes solidaries i al voluntariat d’acompanyament a les persones grans amb la finalitat que les persones grans se sentin amb qualitat de vida i no es converteixin en subjectes de maltractament per part de la societat. Igualment comptarem amb el voluntariat com una peça clau en la lluita contra la solitud no volguda. Dels mecanismes del maltractament se’n parla extensament. En canvi del bon tracte se’n parla molt poc. Les persones grans poden patir maltractament o discriminació per edat, tot i que a vegades l’agent maltractador ho fa per negligència o poca formació. La prevenció i/o cura d’un maltractament s’ha de fer des del bon tracte, amb empoderament i acompanyament si cal. La prevenció i cura del maltractament es basa en la lluita contra l’edatisme a través de la informació i la formació a les persones en risc, dels seus drets i dels mitjans per defensar-los.
   24. Promourem el respecte i el tracte digne envers les persones grans prevenint el maltractament. Durem a terme actuacions que assegurin i facin efectiva l’aplicació de la Carta de Drets i Deures de la Persona Gran.
   25. Una atenció centrada en la persona
    1. Es tracta d’integrar els serveis socials i de salut tot garantint que el model d’atenció respecti la pluralitat de la població, així com la voluntat de les persones i s’ofereixi el suport necessari per a les persones grans en l’etapa de minva d’autonomia personal. Dissenyant i desenvolupant actuacions que assegurin un final de vida digne a les persones grans en el seu domicili si així ho desitgen. D’altra banda, els projectes d’aprofitament de les noves tecnologies a més a més d’incidir positivament sobre l’envelliment actiu i saludable són molt recomanables en l’elaboració d’un model d’atenció domiciliària adaptat a les necessitats canviants de les persones grans, especialment en els aspectes relacionats amb l’adaptació dels habitatges. El professional que tingui cura de persones grans ha de garantir la qualitat de vida d’aquesta persona. També tenir en compte una responsabilitat compartida per part de tots els agents implicats. L’atenció centrada en la persona s’ha de traduir en accions que fomentin i assegurin l’accés als serveis de forma presencial per a aquelles persones que per raó d’edat tenen problemes a nivell digital. Els professionals assignats han de garantir una correcta atenció.
    2. Impulsarem projectes d’aprofitament de les tecnologies per tal de disposar d’un model d’atenció domiciliària adaptat a les necessitats canviants de les persones grans.
    3. Garantirem la mobilitat de les persones grans, tant dins del propi domicili com dins del municipi, promovent, per exemple, els serveis de transport públic a demanda.
    4. Promourem les convocatòries de subvencions necessàries per poder disposar d’habitatges adequats en els casos de persones amb mobilitat reduïda en el domicili.
    5. Farem efectius els projectes d’atenció domiciliària integrada social i sanitària, amb adequació a les necessitats reals d’hores del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) a les persones ateses en el seu domicili. Amb una actuació assegurada i en condicions adequades, així com la potenciació del SAD d’urgències. 
    6. Potenciarem les hores d’Atenció a Domicili, la cobertura dels Àpats a Domicili i de la Teleassistència.
   26. Perspectiva de gènere
    1. Incorporarem la perspectiva de gènere en plans i programes municipals vetllant perquè també s’incorpori a les contractacions locals.
    2. Establirem bones pràctiques en premis i distincions.
    3. Incorporarem a l’urbanisme una mirada de gènere perquè no repliqui les desigualtats existents.
    4. Apostarem per una feminització de la plantilla de l’Ajuntament, sobretot en les àrees més masculinitzades.
    5. Vetllarem pel compliment dels protocols contra la violència masclista.
    6. Promourem programes educatius que fomentin les relacions igualitàries entre nens i nenes.
  4. Persones migrades i refugiades

   1. Potenciarem el servei de primera acollida
   2. Realitzarem accions que abordin prejudicis i estereotips vers les persones migrades i refugiades.
   3. Mediarem amb els diversos col·lectius a fi d’afavorir-ne l’acomodació.
  5. Promoció de la salut 

   1.  Esport
    1. L’activitat física i l’esport han de ser una eina de promoció de la salut, de la igualtat de gènere i de lluita contra la discriminació i a favor de la inclusió.
    2. Augmentarem el transport actiu i potenciarem la pràctica esportiva.
    3. Engegarem el projecte “Camina i fes esport per a la teva salut”, amb la col·laboració dels CAPS, centres mèdics i la regidoria d’esport. 
    4. Promourem l’envelliment actiu, amb el suport d’un tècnic per atendre i guiar els usuaris dels circuits saludables.
    5. Impulsarem la creació del nou pavelló municipal d’esports.
    6. Millorarem l’accessibilitat de les instal·lacions esportives.
    7. Atendrem la diversitat funcional.
    8. Impulsarem una pràctica esportiva de qualitat, universal i inclusiva.
    9. Treballarem un programa per a la millora de l’eficiència energètica en instal·lacions i esdeveniments esportius.
    10. Donarem suport al teixit associatiu.
    11. Promourem una aplicació per millorar la informació de les activitats esportives, culturals i socials.
    12. A banda d’impulsar la construcció del nou pavelló municipal d’esports, treballarem per incrementar el nombre de pistes d’entrenament del pavelló Joan Creus.
    13. Fomentarem l’ús de les instal·lacions dels centres educatius fora de l’horari escolar per a la pràctica esportiva (i altres usos).
   2. Serveis d’atenció sanitària
    1. Defensarem i continuarem treballant perquè l’Hospital Ernest Lluch sigui una realitat.
    2. Implementarem programes per fomentar la salut mental a les escoles.
    3. Actualitzarem els protocols d’actuació per incidents.
    4. Coordinarem la resposta a les alertes de salut pública, com temes infecciosos o de seguretat alimentària.
    5. Donarem una resposta des de l’àmbit de la salut pública a l’emergència climàtica.
    6. Desenvoluparem la salut comunitària amb implicació veïnal. Organitzarem taules i xerrades amb la societat civil: promoció de la salut, prevenció de la malaltia, empoderament dels pacients…
    7. Reforçarem l’atenció domiciliària integrada social i sanitària, prioritzant les persones amb graus de dependència.
    8. Reforçarem els serveis de salut pública amb els efectius de Protecció Civil.
    9. Organitzarem unitats conjuntes de vigilància epidemiològica potenciant un sistema d’informació únic.
    10. Desenvoluparem en l’àmbit municipal la nova Llei d’Addicions: aproparem els serveis del Centre d’Atenció i Seguiment de les Addicions a la població.
    11. Promourem actuacions davant els “botellots”, conjuntament amb els serveis de seguretat i l’àmbit de Joventut.
    12. Fomentarem programes informatius per una alimentació equilibrada i activitats dirigides d’exercici físic, i en conjunt els bon hàbits de salut per aconseguir un estil de vida saludable per part de les persones grans.
    13. Millorar el benestar social, la salut, la seguretat ciutadana i les emergències, la cohesió social i la integració, millorant, entre d’altres, el servei de teleassistència amb la xarxa 5G per permetre videotrucades i una millora dels serveis per als usuaris.
   3. Refugis climàtics
    1. A fi de protegir la població del fred i de la calor intenses crearem refugis climàtics.
   4. Protecció dels animals
    1. Donarem un nou impuls polític en l’àmbit de la protecció i benestar dels animals al municipi, establint programes actius de col·laboració entre Ajuntament i entitats protectores. Un dels objectius és assolir un bon control sanitari de les nostres colònies de gats, per evitar la superpoblació mitjançant l’esterilització. 
    2. Treballarem per trobar un lloc on es puguin acollir de forma provisional els gats que provinguin de les colònies: per motius de salut, per restablir-se de l’esterilització, que estiguin malats o en situació terminal. Aquest refugi per a gats permetria implementar un programa de gestió de colònies felines controladas (captura, esterilització i retorn a la seva colònia). Aquest espai físic seria el lloc que tindrien les entitats animalistes com a seu i el podrien utilitzar com a magatzem.
    3. Millorarem els parcs i procurarem infraestructures per a les persones que tenen animals de companyia.
 3. Model urbà

  1. Un nou concepte de centralitat

   1. Amb un municipi amb les dimensions petites i amb molta densitat de població hem de trencar amb la idea de centre i barris. Tot és centre urbà. Hem de reconnectar el territori urbanitzat amb equipaments i serveis tot millorant la mobilitat interna. La fragmentació del municipi pel riu Ripoll i l’autopista C58 no ha de ser un impediment per crear un centre urbà cohesionat que redueixi la vulnerabilitat centre perifèria: volem veure’ns d’una banda de la llera del riu a l’altra. La majoria dels diversos dels polígons industrials tenen usos diversos: producció, serveis (magatzems de venda directa), aparcament, culte, tanatori, zones d’esbarjo a l’entorn del riu. Els hem d’integrar al nucli residencial. Hi convivim la ciutadania i els treballadors de les empreses. Els treballadors de les empreses dels polígons han de treballar en entorns nets i cuidats que convidin al benestar. Uns polígons nets incrementa el valor de les empreses instal·lades en el nostre municipi. Hem de traslladar a la nostra ciutadania una educació mediambiental i de respecte a l’entorn natural on la recuperació del riu la convertim en accions puntuals sobre un tros de mapa, per fronteres entre municipis. La ciutadania que resideix en els extrems del municipi també ha de gaudir d’espais nets, saludables i respectuosos amb l’entorn.
  2. Confort i seguretat en l’espai públic

   1. Farem les voreres més amples i eliminarem les barreres arquitectòniques per garantir la mobilitat de les persones, millorant la il·luminació i la neteja. Tenim un exemple en el pont del carrer Tarragona: proposem eixamplar les voreres actuals i millorar-ne la il·luminació.
   2. Apostem pel mobiliari urbà adequat per a les persones que compleixi les funcions de suport a la mobilitat dels vianants, lloc d’espera i lloc de descans.
   3. Prioritzem carrers de coexistència: primer els vianants, després els vehicles. La pacificació del trànsit anirà acompanyada de l’ampliació d’aparcaments dissuasius, per reduir la contaminació atmosfèrica i el soroll pel trànsit.
   4. Fomentarem els espais de trobada i de convivència en tota l’àrea residencial de Ripollet. Com espais per fomentar la relació entre els veïns i fer poble. Adequarem i incrementarem el mobiliari urbà, sobretot els bancs per seure, en diferents zones de Ripollet per facilitar que la ciutadania amb mobilitat reduïda, siguin persones grans o petites, tinguin accés a tocar de casa seva d’espais amigables per relacionar-se. Ampliant els espais d’ombra, per mitjà de més verd o pèrgoles, que convidin a l’estada acollidora, i que compleixin amb les funcions de refugis climàtics, connectats amb equipaments públics per ampliar la xarxa de refugis climàtics per reduir la vulnerabilitat en situacions de fred i calor extrema sobre la salut i les situacions d’exclusió social per habitatges poc climatitzats.
   5. Coordinarem accions als diferents plans existents a fi de millorar integralment tota la ciutat en tots els aspectes: accessibilitat, enllumenat, verd urbà, pacificació urbana, sostenibilitat, rehabilitació d’espais, l’eliminació de pals de llum…
  3. Infraestructures i mobilitat sostenible

   1. Mobilitat interna
    1. Ripollet necessita un nou transport públic urbà. Impulsarem la mobilitat a demanda digital a qualsevol lloc del municipi, inicialment pensada per a donar servei a persones amb dificultats de desplaçament. Cal deixar de banda la idea que Ripollet és un municipi petit on tothom es pot desplaçar a peu a tot arreu. Cada vegada serem més grans i viurem més anys, fet que ens ha de fer replantejar i planificar amb temps el transport públic dintre del municipi que ha d’apropar les persones amb facilitat i sense gaire temps d’espera als ambulatoris, mercat, escoles, centres de lleure, poliesportius…
    2. Incrementarem les àrees d’aparcament.
    3. Articularem solucions per als “vehicles d’última milla”.
    4. Fomentarem l’ús de la bicicleta
    5. Impulsarem el desplegament del vehicle elèctric
   2. Mobilitat externa
    1. Amb 4,33 km2 el nostre debat no ha de ser si tenim una estació de tren dintre del nostre municipi. Hem d’apostar per un transport públic d’aproximació que ens permeti desplaçar-nos amb facilitat a les estacions de trens i autobusos del nostre entorn amb facilitat. Ens cal accedir als grans nodes i intercanviadors de transport del nostre entorn
    2. Insistirem perquè es posin en el calendari d’altres administracions projectes com l’estació de la línia de rodalies Renfe R8 de Can Salvatella (Barberà del Vallès) per desplaçar-nos entre Martorell i Granollers, la duplicació de la via de la línia R3 entre Montcada i Vic, i el tramvia de la UAB-Cerdanyola-Ripollet-Montcada.
    3. Hem de millorar els accessos d’entrada i sortida de Ripollet amb la continuïtat del camí de la serra ( ronda Nord) per reduir els col·lapses circulatoris de la rotonda que ens connecta amb Montcada i l’accés a Cerdanyola i autopistes.
    4. Xarxa de mobilitat activa per moure’ns per Ripollet amb rutes circulars i camins saludables que ens apropin als parcs i equipaments. Una xarxa d’itineraris de vianants, que estructuri els barris, tingui en compte totes les activitats i sigui contínua. 
    5. Incrementarem la connexió directa amb les ciutats veïnes (Barcelona i Sabadell).
    6. Semisoterrament autopista C-58.
  4. Habitatge adequat i assequible

   1. Treballarem per a facilitar l’accés a l’habitatge de totes les persones, tot evitant la separació de les persones en funció de les seves circumstàncies socials.
   2. Recomanem prioritzar l’ús del parc d’habitatges construïts i buits abans de promoure nous creixements.
   3. Així i tot el punt anterior, facilitarem la construcció d’habitatge protegit i en règim de lloguer.
   4. Fomentarem les polítiques públiques d’habitatge ja sigui amb la promoció de nova construcció o a través de l’adquisició d’immobles, per destinar a famílies vulnerables, als joves, a la gent gran i a persones amb discapacitat.
   5. En el context actual de creixement de la població d’edat avançada treballarem perquè les seves necessitats puguin ser satisfetes fins a les darreres etapes de la seva vida independent.
   6. Prioritzarem la rehabilitació integral d’edificis d’habitatges existents mitjançant fórmules com els convenis entre propietaris i promotors, concessions d’ús i gestió i cooperatives d’habitatge.
   7. Donarem suport a les comunitats de propietaris amb ajuts per a obres de rehabilitació per a la millora de l’eficiència energètica i d’implantació de fonts renovables en els seus edificis, la millora de la seguretat d’utilització i l’accessibilitat, i garantir la seguretat estructural dels edificis.
   8. Agilitzarem la tramitació administrativa en els terminis de tramitació de llicència d’edificació i rehabilitació, com també de la tramitació de planejaments urbanístics.
   9. Promourem la rehabilitació d’habitatges en desús per donar-los una segona vida, amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica per reduir la petjada ecològica i la pobresa energètica.
   10. Aplicarem programes de rehabilitació de tots els edificis municipals per esdevenir accessibles i eficients energèticament.
   11. Desenvoluparem un Pla d’ordenació de les infraestructures de fibra òptica als edificis per evitar i reduir l’impacte visual que genera la gran instal·lació de les operadores a les façanes dels edificis.
  5. Apostem pel riu i l’entorn natural com a fils de vida, amb el foment de l’ús lúdic, social, productiu i ambiental del riu Ripoll, com fa anys que ja fan els nostres veïns, que ens connecti a banda i banda de la llera del riu, passejant per dintre i fora del perímetre del municipi, des del naixement fins a la desembocadura, i que ens connecti amb l’entorn natural dels pobles limítrofs. Camins que siguin connectors ecològics que ens portin del verd al blau.
 4. Prosperitat

  1. Activitat econòmica

   1. Donarem suport a noves implantacions empresarials i a la figura del gestor/a del parc empresarial.
   2. Impulsarem programes d’emprenedoria en totes les etapes del cicle vital, centres educatius, espais de lleure, majors de 45 anys, etc.
   3. Donarem suport a les cooperatives i a projectes d’economia social.
   4. Donarem suport a persones que treballen per compte propi.
   5. Potenciarem el coworking.
   6. Fomentarem l’activitat industrial i el comerç de proximitat com a factors clau per a l’ocupació de qualitat. 
   7. Millorarem la qualitat de la infraestructura (carreteres, transport públic, parcs, etc.) per atraure inversors i millorar la qualitat de vida dels residents.
   8. Instal·larem illes de reciclatge per mantenir els nostres polígons nets i atractius no només per a la població que hi treballa sinó també per a la població que s’hi desplaça sigui per usos de lleure o per serveis, com per exemple caminar pel voltant del riu, apropar-se al tanatori.
   9. Una línia imaginària no pot fer de frontera a l’avinguda del riu Ripoll entre una llera del riu neta i una altra de degradada. Proposarem la continuïtat de la neteja de la llera del riu des de l’alçada del carrer de Bilbao direcció Montcada als organismes vinculats a l’entorn metropolità per millorar la qualitat de l’entorn dels polígons Cadesbank i Martinet.
  2. Comerç

   1. El nivell d’ocupació dels comerços de Ripollet és acceptable, amb un predomini de l’oferta alimentària. L’eix comercial de la rambla Sant Jordi i de Sant Esteve són potents; en canvi hi ha zones desertificades. Necessitem més serveis i més variats.
    1. El comerç de proximitat és una part essencial del model econòmic urbà que defensem. Genera ocupació de qualitat, dona vida i seguretat als carrers i propicia els desplaçaments per a vianants. És essencial potenciar la “marca local” per generar identitat i una imatge exterior que permeti la promoció del municipi. 
    2. Donarem suport al mercat municipal, modernitzant-lo i convertint-lo en nucli central d’activitat local. El transport a demanda ajudarà a gaudir de més afluència.
    3. Monitoritzarem l’activitat comercial una vegada a l’any. I realitzarem un estudi de localització, en termes de composició de l’ecosistema comercial, per afavorir la implantació de nous negocis que complementin i millorin l’oferta comercial.
    4. Promourem l’ocupació dels eixos principals i també la de les zones desertificades comercialment.
    5. Dinamitzarem, amb el suport dels comerciants, l’activitat mitjançant campanyes comercials, fires, llums de Nadal, etc.
    6. Divulgarem informació econòmica del municipi a fi d’atraure inversors.
    7. Afrontarem els reptes de l’e-commerce i articularem solucions per als “vehicles d’última milla”.
    8. Desenvoluparem una estratègia perquè el comerç tradicional s’incorpori i pugui competir en la nova era digital del comerç, implantant mesures per a la modernització del comerç tradicional. Entre altres proposem reactivar el directori de comerços, bars, restaurants i serveis assimilats al comerç al detall. Eina digital informativa d’establiments i serveis per impulsar l’activitat econòmica adreçada a la població resident i la població flotant. Plataforma en format Web App.
    9. Generarem un model de mobilitat que facilitarà l’accés a les zones comercials del municipi, amb la senyalització pertinent i facilitant l’aparcament i els canvis de modalitat de transport. El bus a demanda ha de facilitar la mobilitat de la ciutadania i ha de ser un motor per reactivar l’activitat comercial. 
    10. Proposem obrir la Rambla de Sant Jordi els dissabtes a la tarda per afavorir l’activitat econòmica.
  3. Ocupació

   1. L’Ajuntament de Ripollet ha de tenir un rol fonamental en la dinamització de l’economia local, impulsant la creació d’ocupació de qualitat. En el marc de coordinació amb les entitats supramunicipals i de la Generalitat, fomentarem plans d’ocupació i de promoció econòmica de la ciutat amb programes d’impuls a la contractació de joves i persones amb >50 anys amb atur llarga durada:
    1. Incentius fiscals per a empreses que contractin joves aturats/ >50 anys
    2. Programes de formació i capacitació per ajudar els joves a desenvolupar habilitats que són valorades pels ocupadors.
    3. Creació d’ocupacions públiques temporals per a joves aturats.
    4. Programes de pràctiques professionals i d’aprenentatge per ajudar els joves a adquirir experiència laboral.
    5. Assignarem locals municipals perquè els joves emprenedors puguin posar en marxa els seus projectes. 
   2. Promourem la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual.
  4. Coneixement

   1. Potenciarem el portal de la transparència (Open data).
   2. Crearem una xarxa de coneixement ciutadana per a la millora de la ciutat amb la finalitat que participi de manera activa en la presa de decisions i en la creació de nous serveis i models de gestió.
   3. Volem que la nova Biblioteca central sigui un veritable centre d’accés al coneixement analògic i digital.
  5. Educació

   1. Des de Junts per Ripollet fem de l’educació la nostra prioritat i el motor de la prosperitat. L’educació és un element cabdal de cohesió social. Maldarem perquè l’Ajuntament i el Departament d’Educació de la Generalitat treballin de manera coordinada. 
   2. Impulsarem i intensificarem els PEE (Plans Educatius d’entorn) i promourem programes d’ajuts a la realització d’extraescolars gratuïtes per a tot l’alumnat del municipi. 
   3. Volem impulsar Plans d’activitats extraescolars per a permetre vincular els projectes educatius amb les entitats socials, culturals… i amb espais que fomentin la transmissió de valors, la investigació i la transferència de coneixement del propi municipi.
   4. Apostem pel primer cicle d’educació infantil i posarem en valor aquesta etapa educativa que posa de manifest els efectes positius de l’escolarització dels infants de 0 a 3 anys, permet el desenvolupament de les capacitats cognitives i de l’autonomia personal a més de, des d’un punt de vista social, facilitar la conciliació de les responsabilitats familiars, desenvolupar la socialització dels infants en el seu entorn més proper i fomentar l’arrelament de les famílies al municipi.
    1. Proposem la creació d’una nova escola bressol a Ripollet.
   5. Treballarem d’una manera coordinada amb diverses àrees municipals a fi de transmetre els valors educatius en diversos àmbits, com per exemple, els esports que es fan fora de l’entorn escolar esdevenen un marc idoni per a l’educació que ens agradaria donar als nostres infants i joves, tant pel que fa a la llengua com pel que fa als valors.
   6. Promourem una formació professional i dual com el camí del desenvolupament del talent imprescindible pel desenvolupament social, laboral i empresarial. Des de l’Ajuntament impulsarem i promourem, les actuacions següents: Consell territorial de Formació professional de ciutat o mancomunat, lligam dels sectors productius i empresarials amb els centres educatius i ajuts a l’estudi i transport per a ensenyaments postobligatoris que impliquin desplaçament fora del municipi. 
   7. Educació a temps complet, escoles obertes, biblioteques obertes, tot l’any.
   8. Fomentarem la vocació científica i tecnològica entre els infants i adolescents.
  6. Economia verda i circular

   1. Incorporarem els principis d’ús eficient dels recursos en els diferents estadis de producció i consum. Passar d’una economia lineal a una de circular.
   2. Incorporarem tecnologia per reduir l’incivisme i millorar la imatge de la ciutat.
   3. Potenciarem l’intercanvi d’objectes entre veïns i veïnes i a fi de fomentar criteris d’economia circular promourem nous llocs de treball i oferirem nous serveis a la ciutadania.
   4. Recollida escombraries 
    1. Impulsarem sistemes de recollida selectiva per arribar als objectius comunitaris (55% selectiva el 2025, 60% 2030 i 65% el 2035). Millorarem el sistema de recollida d’escombraries, la neteja i el manteniment. Revertirem el sistema porta a porta per: rigidesa horària, recollida amb vehicles de combustió, dificultats per a les persones invidents o amb mobilitat reduïda, brutícia que pot afavorir la proliferació d’animals, perjudicis estètics i salubres al comerç en general i a la restauració en particular. Instal·larem contenidors intel·ligents d’última generació per a fomentar el compromís col·lectiu de reciclar més i millor. Aquests contenidors permetran detectar la capacitat dels contenidors i establir als camions rutes variables i eficients en la recollida de residus.
    2. Instal·larem illes de reciclatge en espais públics, que substitueixin les papereres de rebuig i que permetin la recollida selectiva per fraccions, tant als edificis públics, als parcs i en grans esdeveniments a l’aire lliure.
   5. Apostarem per actuacions comunitàries i cooperatives per respondre als reptes del malbaratament alimentari a la ciutat, involucrant a particulars i empreses.
 5. Trenquem fronteres

  1. Ripollet queda encotillat pels municipis veïns. Bona part de les nostres necessitats només es poden solucionar si tenim una visió supramunicipal i comptem amb la col·laboració dels nostres veïns i, també, la participació d’estructures supramunicipals.
  2. Els límits municipals, l’autopista i el Ripoll no han de ser fronteres que tinguin un impacte negatiu en el nostre desenvolupament com a ciutat i ciutadania.
  3. Mitjançant una visió comarcal i metropolitana trobarem solucions a temàtiques comunes: residència per a la gent gran i per a persones amb diversitat funcional, Hospital Ernest Lluch, parc del riu Ripoll, Avinguda del Vallès, transport públic, camins saludables (per exemple, vers el parc de la Llacuna de Montcada), Camí de la Serra, acords de col·laboració entre municipis (per exemple, prestació de serveis de policies locals a Tiana-Pont-vell i Cerdanyola), etc.
 6. Una governança exemplar, noves tecnologies

  1. Governança eficient

   1. Treballarem per tenir un servei públic compromès, responsable i eficient. Definirem el perfil de les persones que atenen la ciutadania: més coneixement i divulgació. 
   2. Potenciarem l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
   3. Finestreta única. Fomentarem a nivell municipal un model d’atenció a la persona en el qual qualsevol professional municipal pugui derivar al ciutadà al servei que li correspongui buscant l’eficiència.
   4. Treballarem amb les administracions supramunicipals per agilitzar tots els tràmits més enllà del nostre marc competencial.
   5. Promourem la identificació digital i farem efectiu el dret de la ciutadania a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics quan així ho decideixi. Alhora, disposarem d’atenció personalitzada per a evitar la “bretxa digital”.
   6. Promourem la reutilització de les dades obertes.
   7. Impulsarem adequacions tecnològiques com la intel·ligència artificial, la robotització, el blockchain i el big data, no com un fi en si mateixes, sinó pensant en la ciutadania i en la generació de valor públic.
   8. Revisarem les carteres de serveis i els compromisos en relació a terminis amb la finalitat de reduir i simplificar al màxim el tràmit administratiu.
   9. Promourem l’agilitat i simplicitat de les gestions municipals per a les persones i empreses.
  2. Comunicació

   1. Obrirem nous canals de comunicació vers la ciutadana.
   2. Incorporarem un sistema centralitzat d’informació i assessorament al ciutadà en format multi idioma que permeti preguntar sobre qualsevol tema relacionat amb la ciutat.
   3. Promourem canals de comunicació en què la ciutadania pugui informar a l’Ajuntament sobre qüestions relacionades amb la seguretat vial amb l’objectiu de millorar la gestió del trànsit i la gestió de les carreteres. Per exemple, que mitjançant un formulari es pugui informar d’un incident (que pot anar des de denúncies per excés de velocitat prop de centres escolars fins a peticions per a la millora de la senyalització de les vies etc.) així com els detalls (tipus d’incident, quan s’ha produït etc.). Un altre exemple seria el poder reportar incidències i opinar sobre neteja o la recollida de residus i veure les notificacions emeses per l’Ajuntament.
  3. Compromís amb el país

   1. Reivindiquem la vigència del mandat de l’1 d’Octubre i treballarem per fer-lo efectiu.
   2. Exercirem la sobirania fiscal i pagarem els impostos a l’Agència Tributària de Catalunya per tal de seguir la desconnexió de l’Estat.
   3. Adherirem l’Ajuntament a l’Assocació de Municipis per la Independència com a espai de suport del món local al procés d’independència de Catalunya.
  1.